Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категории Линкове

Годишно приключване - 2013 г.
Формуляри за годишно приключване на 2013 г.
Кодекси
Актуални текстове на КСО, ДОПК и др.
Закони
Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя
Наредби
Актуални текстове на различни наредби в помощ на счетоводната дейност
Правилници
Правилник за прилагане на ЗДДС и др.
Инструкции
Инструкции за прилагане на някои нормативни актове
Формуляри на декларации за 2013 г.
Формуляри на декларации за 2013 г.
Примерни длъжностни характеристики
Колекция от длъжностни характеристики
Калкулатори
Калкулатори за работна заплата
Формуляри
Каталог от различни формуляри
Формуляри свързани с парични обезщетения от НОИ
Актуални формуляри свързани с болнични и други обезщетения изплащани от НОИ
формуляри за регистрация в комисията за защита на личните данни
Формуляри за регистрация в КЗЛД
Формуляри за ТРЗ и личен състав
Примерни бланки за трудови договори, правилник за вътрешния трудов ред и др.
1 - Длъжностни характеристики: Висши служители и ръководители
Примерни длъжностни характеристики за първа квалификационна група персонал
2 - Длъжностни характеристики: Аналитични специалисти
Примерни длъжностни характеристики за втора квалификационна група персонал
3 - Длъжностни характеристики: Техници и други приложни специалисти
Примерни длъжностни характеристики за трета квалификационна група персонал
4 - Длъжностни характеристики: Административен персонал
Примерни длъжностни характеристики за четвърта квалификационна група персонал
5 - Длъжностни характеристики: Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия
Примерни длъжностни характеристики за пета квалификационна група персонал
6 - Длъжностни характеристики: Работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство
Примерни длъжностни характеристики за шеста квалификационна група персонал
7 - Длъжностни характеристики: Квалифицирани производствени работници и занаятчии
Примерни длъжностни характеристики за седма квалификационна група персонал
8 - Длъжностни характеристики: Оператори на машини и съоръжения, работници по монтаж на изделия
Примерни длъжностни характеристики за осма квалификационна група персонал
Формуляри свързани с осигуряването
Осигурителни формуляри
9 - Длъжностни характеристики: Професии, неизискващи специална квалификация
Примерни длъжностни характеристики за девета квалификационна група персонал
Формуляри по закона за данък върху добавената стойност и правилника за прилагането на закона
Формуляри по ЗДДС
Счетоводни формуляри и бланки
Формуляри за счетоводна отчетност
НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НСФОМСП
Класификатори
НКПД, ЕКДА, ЕКОС
НКПД - 2005 - Отменен - НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ
Старият НКПД от 2005 г.
Справочна информация
Полезна информация за текущата година
Формуляри по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
СЛужебни бележки и разни други формуляри по ЗДДФЛ
НКПД-2011
Всичко необходимо за НКПД-2011
Архивни документи
Тук ще намерите архивни документи, които вече не са в сила
Осигурителни декларации за 1997 г.
Декларация 1 за 1997 г., която всъщност се е казвала декларация 2 по това време, както и указания за попълване
Архив на осигурителни формуляри за периода 1997 - 2009 г.
Архив на осигурителни формуляри за периода 1997 - 2009 г.
Осигурителни декларации за 1998 г.
Декларация образец 1 за 1998 г.