Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: 6 - Длъжностни характеристики: Работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство [Примерни длъжностни характеристики за шеста квалификационна група персонал] (1)

Категория: 6 - Длъжностни характеристики: Работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство (1)
Примерни длъжностни характеристики за шеста квалификационна група персонал
Посещения:
ФЕРМЕР РИБОВЪД, Код по НКПД-2011: 62212003
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕР РИБОВЪД, Код по НКПД: 62212003
2463