Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Закони [Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя] (28)

Категория: Закони (28)
Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя
Посещения:
Закон за ограничаване на плащанията в брой
Закон за ограничаване на плащанията в брой
306
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
105
Закон за бюджета на ЗОК за 2014 г.
Закон за бюджета на ЗОК за 2014 г.
82
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
138
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.
233
Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
362
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
2263
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
1818
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
9571
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
1141
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
877
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
527
Закон за националната агенция за приходите
Закон за националната агенция за приходите
461
Закон за местните данъци и такси
Закон за местните данъци и такси
1754
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
567
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за корпоративното подоходно облагане
6004
Закон за инспектиране на труда
Закон за инспектиране на труда
705
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
764
Закон за здравното осигуряване
Закон за здравното осигуряване
2139
Закон за защита на поребителите
Закон за защита на поребителите
371
Закон за защита на личните данни
Закон за защита на личните данни
559
Закон за задълженията и договорите
Закон за задълженията и договорите
894
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
6867
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за данък върху добавената стойност
10203
Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
410
Закон за акцизите и данъчните складове
Закон за акцизите и данъчните складове
452
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за административните нарушения и наказания
536
Валутен закон
Валутен закон
398