Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Закони [Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя] (28)

Категория: Закони (28)
Актуални текстове на закони в помощ на счетоводителя
Посещения:
Закон за ограничаване на плащанията в брой
Закон за ограничаване на плащанията в брой
319
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
109
Закон за бюджета на ЗОК за 2014 г.
Закон за бюджета на ЗОК за 2014 г.
84
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
141
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.
236
Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
364
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
2267
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
1820
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
9602
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
1143
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
890
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
529
Закон за националната агенция за приходите
Закон за националната агенция за приходите
463
Закон за местните данъци и такси
Закон за местните данъци и такси
1759
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
571
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за корпоративното подоходно облагане
6017
Закон за инспектиране на труда
Закон за инспектиране на труда
706
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
767
Закон за здравното осигуряване
Закон за здравното осигуряване
2143
Закон за защита на поребителите
Закон за защита на поребителите
373
Закон за защита на личните данни
Закон за защита на личните данни
578
Закон за задълженията и договорите
Закон за задълженията и договорите
894
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
6872
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за данък върху добавената стойност
10241
Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
413
Закон за акцизите и данъчните складове
Закон за акцизите и данъчните складове
454
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за административните нарушения и наказания
541
Валутен закон
Валутен закон
405