Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ [НСФОМСП] (29)

Категория: НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (29)
НСФОМСП
Посещения:
Счетоводен стандарт № 9 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Счетоводен стандарт № 9 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
2164
Счетоводен стандарт № 8 - НЕТНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТ
Счетоводен стандарт № 8 - НЕТНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
1032
Счетоводен стандарт № 7 - ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Счетоводен стандарт № 7 - ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
1592
Счетоводен стандарт № 41 - СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Счетоводен стандарт № 41 - СЕЛСКО СТОПАНСТВО
701
Счетоводен стандарт № 40 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ
Счетоводен стандарт № 40 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ
430
Счетоводен стандарт № 4 - ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ
Счетоводен стандарт № 4 - ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ
2198
Счетоводен стандарт № 38 - НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Счетоводен стандарт № 38 - НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
680
Счетоводен стандарт № 37 - ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ
Счетоводен стандарт № 37 - ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ
630
Счетоводен стандарт № 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ
Счетоводен стандарт № 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ
783
Счетоводен стандарт № 34 - МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
Счетоводен стандарт № 34 - МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
600
Счетоводен стандарт № 32 - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Счетоводен стандарт № 32 - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
616
Счетоводен стандарт № 31 - ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Счетоводен стандарт № 31 - ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
414
Счетоводен стандарт № 28 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Счетоводен стандарт № 28 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
399
Счетоводен стандарт № 27 - КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДП
Счетоводен стандарт № 27 - КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
471
Счетоводен стандарт № 24 - ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Счетоводен стандарт № 24 - ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА
439
Счетоводен стандарт № 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ
Счетоводен стандарт № 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ
429
Счетоводен стандарт № 21 - ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ
Счетоводен стандарт № 21 - ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ
480
Счетоводен стандарт № 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ
Счетоводен стандарт № 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ
564
Счетоводен стандарт № 2 - ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
Счетоводен стандарт № 2 - ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
2308
Счетоводен стандарт № 19 - ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА
Счетоводен стандарт № 19 - ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА
1216
Счетоводен стандарт № 18 - ПРИХОДИ
Счетоводен стандарт № 18 - ПРИХОДИ
1524
Счетоводен стандарт № 17 - ЛИЗИНГ
Счетоводен стандарт № 17 - ЛИЗИНГ
867
Счетоводен стандарт № 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Счетоводен стандарт № 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
3512
Счетоводен стандарт № 13 - ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Счетоводен стандарт № 13 - ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
664
Счетоводен стандарт № 12 - ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА
Счетоводен стандарт № 12 - ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА
980
Счетоводен стандарт № 11 - ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
Счетоводен стандарт № 11 - ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
601
Счетоводен стандарт № 10 - СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Счетоводен стандарт № 10 - СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
419
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
2627
Счетоводен стандарт № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Счетоводен стандарт № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
5746