Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Категория: Годишно приключване - 2013 г. [Формуляри за годишно приключване на 2013 г.] (10)

Категория: Годишно приключване - 2013 г. (10)
Формуляри за годишно приключване на 2013 г.
Посещения:
Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ - издава се при изплатени доходи по граждански договори, наеми и др.
433
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. (Таблици №1 и 2 и указания)
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)
312
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната и чужбина - WORD формат
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната и чужбина - WORD формат
214
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната - WORD формат
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната - WORD формат
142
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната - архивирани файлове
ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи от страната - архивирани файлове
86
Годишен отчет за дейноста на предприятия в лквидация за 2014 г.
Годишен отчет за дейноста на предприятия в лквидация за 2014 г.
81
Годишен отчет за дейноста на предприятия в лквидация за 2013 г.
Годишен отчет за дейноста на предприятия в лквидация за 2013 г.
78
Годишен отчет за дейноста на юридически лица с нестопанска цел
Годишен отчет за дейноста на юридически лица с нестопанска цел
158
Годишен отчет за дейноста на нефинансови предприятия съставящи баланс
Годишен отчет за дейноста на нефинансови предприятия съставящи баланс
559
Годишен отчет за дейноста на предприятия не съставящи баланс
Годишен отчет за дейноста на предприятия не съставящи баланс
259