Виртуална

библиотека

на счетоводителя
Актуална нормативна уредба
в областта на счетоводното,
данъчното и осигурителното законодателство.
Формуляри, калкулатори и примерни
образци на документи, необходими
в работата на всеки счетоводител.

Търсене в НКПД-2011 - ТЕХНИК


Кодове за преход от НКПД-2005 към НКПД-2011Въведете част от код
или име на професия:

Резултати от търсене на ТЕХНИК в НКПД-2011

   31113001   ТЕХНИК АСТРОНОМИЯ

   31113002   ТЕХНИК ГЕОЛОГИЯ

   31113003   ТЕХНИК ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

   31113004   ТЕХНИК ГЕОФИЗИКА

   31113005   ТЕХНИК МЕТЕОРОЛОГИЯ

   31113006   ТЕХНИК ОКЕАНОЛОГИЯ

   31113007   ТЕХНИК ФИЗИКА

   31113008   ТЕХНИК ХИДРОГЕОЛОГИЯ

   31113009   ТЕХНИК ХИМИЯ

   31123001   ТЕХНИК ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

   31123002   ТЕХНИК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

   31123003   ТЕХНИК ГЕОДЕЗИЯ ФОТОГРАМЕТРИЯ И КАРТОГРАФИЯ

   31123004   ТЕХНИК ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО (КОНСТРУКТОР)

   31123005   ТЕХНИК ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО (ХИДРАВЛИК)

   31123006   ТЕХНИК ЗЕМЕМЕРСТВО ЗЕМЕУСТРОЙСТВО

   31123007   ТЕХНИК ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

   31123008   ТЕХНИК РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

   31123009   ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

   31123010   СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК ПРОЕКТНО ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

   31123011   ТЕХНИК СТРОИТЕЛСТВО НА МЕТРОПОЛИТЕН

   31123012   ТЕХНИК ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

   31123014   ТЕХНИК ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В ПОДЗЕМЕН ТУНЕЛ НА МЕТРОПОЛИТЕН

   31123015   ТЕХНИК ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ПОДЗЕМЕН ТУНЕЛ НА МЕТРОПОЛИТЕН

   31133001   ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ КАБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

   31133002   ТЕХНИК АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА

   31133003   ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОКАРИ

   31133004   ТЕХНИК ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

   31133005   ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

   31133006   ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ

   31133007   ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ

   31133008   ТЕХНИК ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

   31133009   ТЕХНИК ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

   31133010   ТЕХНИК ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБИ

   31133011   ТЕХНИК ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

   31133012   ТЕХНИК ЕЛЕКТРОТЕХНИКА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

   31133013   ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСТАНЦИИ И МРЕЖИ В МЕТРОПОЛИТЕН

   31133014   ТЕХНИК КАБЕЛНИ ЛИНИИ И ОСВЕТЛЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕН

   31133015   ТЕХНИК МЕХАНИК ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА И АВТОМАТИКА В МЕТРОПОЛИТЕН

   31133016   ТЕХНИК ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

   31143001   ТЕХНИК КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

   31143002   ТЕХНИК ЕЛЕКТРОВАКУУМНА ТЕХНИКА

   31143003   ТЕХНИК ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

   31143004   ТЕХНИК САМОЛЕТОВОДЕЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ

   31143005   ТЕХНИК ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

   31143006   ТЕХНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ

   31143007   ТЕХНИК ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

   31143008   ТЕХНИК МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

   31153001   ТЕХНИК ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

   31153002   ТЕХНИК АЕРОНАВТИКА

   31153003   ТЕХНИК БИОТЕХНИКА

   31153004   ТЕХНИК МЕХАНИК

   31153005   ТЕХНИК МЕХАНИК АВТОМОБИЛИ И КАРИ

   31153006   ТЕХНИК МЕХАНИК АЕРОНАВТИКА

   31153007   ТЕХНИК МЕХАНИК ГАЗОВИ ТУРБИНИ

   31153008   ТЕХНИК МЕХАНИК ДВИГАТЕЛИ

   31153009   ТЕХНИК МЕХАНИК ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

   31153010   ТЕХНИК МЕХАНИК ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

   31153011   ТЕХНИК МЕХАНИК ПЛАВАЩО ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО

   31153012   ТЕХНИК МЕХАНИК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

   31153013   ТЕХНИК МЕХАНИК ИНСТРУМЕНТИ

   31153014   ТЕХНИК МЕХАНИК КОРАБОСТРОЕНЕ

   31153015   ТЕХНИК МЕХАНИК МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

   31153016   ТЕХНИК МЕХАНИК ОТОПЛИТЕЛНИ ХЛАДИЛНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

   31153017   ТЕХНИК МЕХАНИК САМОДВИЖЕЩИ СЕ МАШИНИ

   31153018   ТЕХНИК МЕХАНИК САМОЛЕТНА ТЕХНИКА

   31153019   ТЕХНИК МЕХАНИК СЪОБЩИТЕЛНИ И СВЪРЗОЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

   31153020   ТЕХНИК МЕХАНИК ЯДРЕНА ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

   31153021   ТЕХНИК МЕХАНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ

   31153022   ТЕХНИК МЕХАНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

   31153023   ТЕХНИК МЕХАНИК АПРЕТУРНО БАГРИЛНО И ПЛЕТАЧНО ПРОИЗВОДСТВО

   31153024   ТЕХНИК МЕХАНИК ДРУГИ ОТРАСЛИ НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

   31153025   ТЕХНИК МЕХАНИК ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

   31153026   ТЕХНИК МЕХАНИК КОЖЕНО ГАЛАНТЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО

   31153027   ТЕХНИК МЕХАНИК МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

   31153028   ТЕХНИК МЕХАНИК ОБУВНО ПРОИЗВОДСТВО

   31153029   ТЕХНИК МЕХАНИК ПРЕДАЧНО ПРОИЗВОДСТВО

   31153030   ТЕХНИК МЕХАНИК ТЪКАЧНО ПРОИЗВОДСТВО

   31153031   ТЕХНИК МЕХАНИК ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

   31153032   ТЕХНИК МЕХАНИК ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

   31153033   ТЕХНИК МЕХАНИК ШИВАШКО ПРОИЗВОДСТВО

   31153034   ТЕХНИК МЕХАНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА САМОЛЕТИ

   31153035   ТЕХНИК МЕХАНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОЗАВОДСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

   31153036   ТЕХНИК МЕХАНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩА И ФЛОТА

   31153037   ТЕХНИК МЕХАНИК ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА

   31153038   ТЕХНИК МЕХАНИК КИНОТЕХНИКА

   31153039   ТЕХНИК МЕХАНИК КЛИМАТИЧНА ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

   31153040   ТЕХНИК МЕХАНИК ЛОЗАРСКА ТЕХНИКА

   31153041   ТЕХНИК МЕХАНИК МЕХАНИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА

   31153042   ТЕХНИК МЕХАНИК ДИСКРЕТНИ ПРОИЗВОДСТВА

   31153043   ТЕХНИК МЕХАНИК ОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА

   31153044   ТЕХНИК МЕХАНИК ОЧНА ОПТИКА

   31153045   ТЕХНИК МЕХАНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

   31153046   ТЕХНИК МЕХАНИК ТЕРМИЧНИ И ВОДНОЕНЕРГЕТИЧНИ МАШИНИ

   31153047   ТЕХНИК МЕХАНИК ТЕХНОЛОГ (СТУДЕНА ОБРАБОТКА)

   31153048   ТЕХНИК МЕХАНИК ТЕХНОЛОГ (ТОПЛА ОБРАБОТКА)

   31153049   ТЕХНИК МЕХАНИК ТЕХНОЛОГ (УРЕДОСТРОЕНЕ)

   31153050   ТЕХНИК МЕХАНИК ХИДРО И ПНЕВМОТЕХНИКА

   31153051   ТЕХНИК МЕХАНИК ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

   31153052   ТЕХНИК МЕХАНИК РЕВИЗОР НА ВАГОНИ

   31153053   ТЕХНИК МЕХАНИК РОБОТОСТРОЕНЕ

   31153054   ТЕХНИК МЕХАНИК МОНТАЖ НА ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ

   31153055   ТЕХНИК МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

   31173001   ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ И ГАЗОВИ НАХОДИЩА

   31173002   ТЕХНИК МЕХАНИЗАЦИЯ НА ДОБИВА И ОБРАБОТКА НА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

   31173003   ТЕХНИК ДЪЛБОКО НЕФТЕНО СОНДИРАНЕ

   31173004   ТЕХНИК КИСЕЛИННОСТ НА НЕФТЕНО И ГАЗОВО НАХОДИЩЕ

   31173005   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ

   31173006   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ДОБИВАНЕ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ)

   31173007   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ДОБИВАНЕ НА ЧЕРНИ МЕТАЛИ)

   31173008   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ЗАВАРЯВАНЕ НА МЕТАЛИТЕ)

   31173009   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ИЗВЛИЧАНЕ)

   31173010   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ЛЕЯРСТВО)

   31173011   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (МЕТАЛУРГИЯ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ)

   31173012   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (МЕТАЛУРГИЯ НА ЧЕРНИ МЕТАЛИ)

   31173013   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ОБРАБОТВАНЕ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ)

   31173014   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ОБРАБОТВАНЕ НА ЧЕРНИ МЕТАЛИ)

   31173015   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (РАДИОАКТИВНИ МИНЕРАЛИ)

   31173016   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ)

   31173017   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ФИЗИК)

   31173018   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ ЧРЕЗ ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ)

   31173019   ТЕХНИК МЕТАЛУРГ (ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО ТОПЛА ОБРАБОТКА)

   31173020   ТЕХНИК МИНЕН

   31173021   ТЕХНИК МИНЕН (ВЪГЛИЩА)

   31173022   ТЕХНИК МИНЕН (ДИАМАНТИ И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ)

   31173023   ТЕХНИК МИНЕН (НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ)

   31173024   ТЕХНИК МИНЕН (РУДИ)

   31173025   ТЕХНИК МИННА ГЕОЛОГИЯ

   31173026   ТЕХНИК МИННА ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

   31173027   ТЕХНИК ПРОУЧВАНЕ И СОНДАЖНА ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

   31173028   ТЕХНИК ПРОУЧВАТЕЛНО ЯДКОВО СОНДИРАНЕ

   31173029   ТЕХНИК ЦИМЕНТАЦИЯ (НЕФТЕНО И ГАЗОВО НАХОДИЩЕ)

   31193003   ТЕХНИК ДЪРВОРЕЗБАРСТВО

   31193004   ТЕХНИК КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ

   31193005   ТЕХНИК МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

   31193006   ТЕХНИК МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА

   31193007   ТЕХНИК РОБОТ

   31193008   ТЕХНИК ПОДВИЖНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ

   31193009   ТЕХНИК ПРОДУКЦИЯ

   31193010   ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ

   31193011   ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ

   31193012   ТЕХНИК ПРОИЗВОДСТВО НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

   31193013   ТЕХНИК РЕСТАВРАЦИЯ НА СТАРИ МЕБЕЛИ И ДОГРАМА

   31193014   ТЕХНИК СИСТЕМИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КОМПЮТРИ)

   31193015   ТЕХНИК СКЛАДОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

   31193016   ТЕХНИК ТАПИЦЕРСТВО И ДЕКОРАТОРСТВО

   31193017   ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

   31193018   ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

   31193019   ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ

   31193020   ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ

   31193021   ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И САПУНИ

   31193022   ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

   31193023   ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ ЗЪРНОСЪХРАНЕНИЕ ЗЪРНОПРЕРАБОТВАНЕ И ФУРАЖИ

   31193036   ТЕХНИК КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ

   31193037   ТЕХНИК МАРКШАЙДЕР

   31193055   ТЕХНИК ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

   31193056   ТЕХНИК (ОПЕРАТОР) ВИБРОДИАГНОСТИКА

   31193066   ТЕХНИК КРИМИНАЛИСТ

   31413001   ТЕХНИК БИОЛОГИЯ

   31413002   ТЕХНИК БИОФИЗИКА

   31413003   ТЕХНИК БИОХИМИЯ

   31413004   ТЕХНИК БОТАНИКА

   31413005   ТЕХНИК ГЕНЕТИКА

   31413006   ТЕХНИК ЕКОЛОГИЯ

   31413007   ТЕХНИК ЗООЛОГИЯ

   31413008   ТЕХНИК СЕРОЛОГИЯ

   31423001   ТЕХНИК АГРОНОМИЯ

   31423002   ТЕХНИК АГРОХИМИЯ И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

   31423003   ТЕХНИК ГРАДИНАРСТВО

   31423004   ТЕХНИК ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЕВИТЕ

   31423005   ТЕХНИК НАПОЯВАНЕ

   31423006   ТЕХНИК ОВОЩАРСТВО

   31423007   ТЕХНИК ПОЧВОЗНАНИЕ

   31423008   ТЕХНИК ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

   31423009   ТЕХНИК АГРАРНИ КУЛТУРИ

   31423010   ТЕХНИК ЗЕМЕДЕЛИЕ

   31433001   ТЕХНИК ГОРСКО СТОПАНСТВО

   31433002   ТЕХНИК ЛЕСНИЧЕЙСТВО

   31513010   ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПЛАВАЩО ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО

   31553004   ТЕХНИК СИГУРНОСТ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

   32403003   ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК (ФЕЛДШЕР)

   32543001   ТЕХНИК ОПТИК

   35113003   ТЕХНИК КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

   35123001   ТЕХНИК КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ

   35123002   ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ

   35123003   КОМПЮТЪРЕН ТЕХНИК БАЗИ ДАННИ

   35123004   КОМПЮТЪРЕН ТЕХНИК АНАЛИЗИ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

   35133001   ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

   35143002   ТЕХНИК УЕБ САЙТ

   35213028   ТЕХНИК ОПЕРАТОРСКА ТЕХНИКА

   35213029   ТЕХНИК СНИМАЧНА ТЕХНИКА

   35213030   ТЕХНИК ЗВУКОВИ ЕФЕКТИ

   35213031   ТЕХНИК ЗВУК СТУДИО

   35213032   ТЕХНИК ЗВУК ТЕСТ

   35213033   ТЕХНИК КОПИРНА И ПРОЯВИТЕЛНА ТЕХНИКА ВЪВ ФИЛМОВА ЛАБОРАТОРИЯ

   35213034   ТЕХНИК ЦВЕТНИ АНАЛИЗАТОРИ ВЪВ ФИЛМОВА ЛАБОРАТОРИЯ

   35223001   ТЕХНИК НИСКОЧЕСТОТНА ТЕХНИКА

   35223002   ТЕХНИК ПОЛУПРОВОДНИКОВА ТЕХНИКА

   35223003   ТЕХНИК РАДИОТЕХНИКА И ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА

   35223004   ТЕХНИК РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

   35223005   ТЕХНИК СПЪТНИКОВА ТЕХНИКА

   35223006   ТЕХНИК СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

   35223007   ТЕХНИК ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

   35223008   ТЕХНИК РАДИОВРЪЗКИ В МЕТРОПОЛИТЕН

   35223009   ТЕХНИК МЕХАНИК АРС НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ НА МЕТРОПОЛИТЕН

   72142001   ГАЛВАНОТЕХНИК КОРАБ

   74112001   ЕЛЕКТРОТЕХНИК МИНА

   74112002   ЕЛЕКТРОТЕХНИК НЕОНОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

   74112003   ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

   74112004   ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

   74112005   ЕЛЕКТРОТЕХНИК СТРОИТЕЛЕН

   74112006   ЕЛЕКТРОТЕХНИК СЦЕНИЧЕН И СТУДИЕН

   74222021   ТЕХНИК ХАРДУЕР

   74222022   ТЕЛЕГРАФЕН ТЕХНИК ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

   74222023   ТЕЛЕФОНЕН ТЕХНИК ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ